Nhảy đến nội dung chính

Hướng Dẫn Tạo Lifecyle Policy Trên Fstorage


image-1663144455715.png

1. Giới Thiệu

Lifecycle là một tính năng cho phép người dùng lên lịch để xóa các dữ liệu không còn dùng đến trên tài khoản  theo một thời gian xác định một cách tự động nhằm giải phóng dung lượng lưu trữ giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng. 

2. Chuẩn Bị 

1 tài khoản Fstorage.

Cài đặt tool S3 Browser. (Xem hướng dẫn https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-windows-voi-fstorage/page/ket-noi-fstorage-voi-s3-browser)

3. Các Bước Thực Hiện

Chọn 1 bucket

Bấm vào Tab Buckets -> Lifecycle Configuration

image-1663145369700.png

image-1663145439668.png

Bấm Add

image-1663145483981.png

Chọn Bucket hoặc Folder (ví dụ muốn set lịch xóa hết mọi thứ trong Bucket hoặc xóa mọi thứ trong folder thì chọn folder)

image-1663145657735.png

Chọn Folder ssss

image-1663145699155.png

Add Tag để Filter nếu cần (Không cần thì cứ để xóa tất cả thì không cần set Tag)

image-1663146254401.png

Nếu dùng Tag thì bạn phải set Tag cho file

Chọn File cần set Tag -> Add (xem thêm https://s3browser.com/amazon-s3-object-tagging.aspx)

image-1663146415376.png

Qua Tab Action for current versions

image-1663146632249.png


Check vào Pemanently delete files -> Điều chỉnh thời gian xóa

image-1663146736985.png

Qua tab Actions of noncurrent versions (nếu có bật versioning thì mới làm setup Tab này)

Tab Other Actions (Nếu không cần thì không setup ở tab này)

sau khi xong thì bấm Add new rule

image-1663147001867.png

Bấn Save để hoàn tất


Như vậy là đã tạo được Lifecycle Policy trên Fstorage để tự động xóa Data tự động.