Nhảy đến nội dung chính

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

image-1665557033266.jpg

1. Giới Thiệu.

Task Schelduler trên hệ điều hành Windows hoặc là Crontab trên hệ điều hành Linux là một công cụ cho phép người dùng có thể tạo ra các kế hoạch một cách tự động mà không cần phải thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác khi cần. 

2. Hướng dẫn thao tác trên hệ điều hành Window. 

Cài đặt AWS CLI

Download AWS CLI https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi


image-1665557550595.png

image-1665557568587.png

image-1665557581941.png

image-1665557596385.png

image-1665557608738.png

image-1665557618907.png

Bấm Finish để hoàn tất việc cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công mở  Terminal (Bấm phím Windows + R) lên xem Awscli đã chạy được chưa

image-1665557942942.png

 

kiểm tra bằng command

aws -h

image-1665557771294.png

Cấu hình kết nối với Fstorage

aws configure --profile fstorage

Nhập các thông tin tài khoản Fstorage

 

AWS Access Key ID [None]: xxxxxxxxxxx
AWS Secret Access Key [None]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Default region name [None]: hcm1
Default output format [None]: json

image-1665557866812.png

Kiểm tra kết nối Fstorage

Chạy Command.

aws s3 --profile Fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn ls s3://

image-1665557999895.png

List được các Bucket có trong tài khoản là đã kết nối thành công.

Backup dữ liệu từ máy Windows lên Fstorage bằng AWS CLI

Chạy Command.

aws s3 --profile Fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn sync D:\Activate.AIO.Tools.v3.1.3_pass_134679 s3://backup-aa

image-1665558281579.png

Tạo Lịch để tự động backup bằng Task Scheldule.


Bấm Phím Windows

Gõ Task

image-1665573055490.png

Bấm vào Task Schedulerimage-1665558556624.png

Bấm vào Create Basic Task

image-1665558657019.png

Đặt tên cho Task

image-1665558706180.png

Chọn thời gian để bắt đầu chạy Task

image-1665558758255.png

Nếu muốn chạy hàng ngày thì chon Daily hoặc các mốc thời gian và action khác,

image-1665558857058.png

image-1665558889655.png

Tạo một file .bat trong ổ đĩa C:\ hoặc D:\ đều được

Tạo bằng notebat copy command backup bỏ vào file. bat

aws s3 --profile Fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn sync D:\Activate.AIO.Tools.v3.1.3_pass_134679 s3://backup-aa

image-1665559027614.png

Save As

image-1665559134276.png

Lưu ý chỗ Save as type  chọn All File (*.*)

Sau khi đặt tên file xong bấm Save

Kiểm tra lại file trong ổ đĩa D:\ xem đã có file chưa

image-1665559277192.png

File backup.bat đã có.

Thử xem file backup.bat chạy được không. 

Bấm double click vào file.

image-1665559433586.png

Quay lại Task Scheduler


image-1665559607686.png

Add File backup.bat vào Task Scheduler


image-1665559670474.png


image-1665559693035.png

Xem lại các thông tin và Bấm Finish để hoàn tất.

image-1665559755943.png

Đã có Task backup trong Task Scheduler

3. Hướng dẫn thao tác trên hệ điều hành Linux.

Cài đặt AWSCLI và kết nối Fstorage trên Linux cũng tương tự như trên Windows.  Xem hướng dẫn kết nối Fstorage trên Linux tại đây https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-linux-voi-fstorage/page/huong-dan-ket-noi-fstorage-voi-aws-cli

Tạo Lịch để tự động backup bằng Crontab

Mở Crontab

Chạy Command

vi /etc/crontab hoặc crontab -e

Copy và Paste Command

37 18 * * *  root (date && /usr/bin/aws s3 --profile fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn sync /root/ s3://backup-aa) >> /var/log/log_sync.log

(Lưu ý đổi giờ theo như mong muốn)

Sau khi tạo Crontab xong chạy command

systemctl restart crond

Để áp dụng lịch mới tạo
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: support@fstorage.vn