Nhảy đến nội dung chính

Hướng Dẫn Mount Ổ Đĩa Với Fstorage

image-1661359712999.jpeg

Giới Thiệu.

Mount Bucket thành một ổ đĩa local là một hình thức tạo ra một một ổ đĩa ảo trực tiếp trên máy tính. người dùng có thể thao tác với các dữ liệu của mình trên Cloud Storage mà không cần phải sử dụng tool hoặc thông qua portal.

1. Hướng dẫn Mount ổ đĩa trên Windows.

Download và cài đặt Rclone 

Download Rclone tại. https://rclone.org/downloads/

Chỉ cần download về và giải nén ra và chạy không cần cài đặt. (mặt định download file sẽ nằm ở thư mục Downloads trên windows)

Chạy Rclone bằng Windows Powershell

image-1660890983691.png

 

Chạy .\Downloads\rclone.exe help nếu show ra các command như trên thì đã chạy rclone thành công.

Thiết lập Fstorage kết nối Rclone

Tạo cấu file cấu hình.


.\Downloads\rclone.exe config create Fstorage s3 env_auth false access_key_id xxxxxxxxxxxxxx secret_access_key xxxxxxxxxxxxxxxxxxx region hcm1 endpoint https://hcm1.fstorage.vn

Kiểm tra xem đã kết nối với Fstorage thành công hay chưa bằng cách sử dụng các thao tác như list bucket, list object.


image-1660891609866.png

 

Đã list được Bucket và file/folder có trong Bucket, 

Mount một Bucket thành một ổ đĩa local trên máy tính. 

Để mount một Bucket thành một ổ đĩa trên trên máy tính cần cài thêm winfsp

Tải winfsp https://winfsp.dev/rel/

Cài đặt Winfsp

image-1660893611043.png

Sau khi cài đặt xong Vinfsp

Chạy command bên dưới để mount Bucket

.\Downloads\rclone.exe mount Fstorage:multicloud S:\ --vfs-cache-mode full

Kiểm tra xem đã mount thành công hay chưa.

image-1660893779560.png

Truy cập vào ổ đĩa vừa mới mount. 

image-1660893843943.png

Cấu hình tự động mount khi khởi động lại máy.

Bấm phím Windows+R


image-1660893977096.png

Gõ shell:startup

Tạo một file mounts3.cmd

Copy nội dung trên powershell bỏ vào

"C:\Users\Tai Cao".\Downloads\rclone.exe mount Fstorage:multicloud S:\ --vfs-cache-mode full --no-console --log-file D:\startup.txt

image-1660894081749.png

Save file lại

image-1660894108120.png

Kiểm tra thử bằng cách restart lại máy xem có tự mount hay không

image-1660894162322.png

2. Hướng dẫn Mount ổ đĩa trên Linux

Trên Linux có 2 cách để mount Bucket thành ổ đĩa local

Hướng dẫn mount Bucket bằng S3FS

Cài đặt S3FS

B1:  Cái đặt s3fs trên hệ điều hành Centos

yum install s3fs-fuse.x86_64  

Cài đặt s3fs trên hệ điều hành Ubuntu

apt install s3fs 

B2:Tạo file quản lý IAM

echo Access_key_id:Secret_key_id> ${HOME}/.passwd-s3fs

Add quyền cho file IAM vừa mới tạo

chmod 600 ${HOME}/.passwd-s3fs

B3: Mount S3 Bucket

Tạo thư mục dùng để Mount S3 Bucket 

mkdir Fstorage_demo

Để mount S3 Bucket sử dụng Command

s3fs tên_bucket  /mount point -o url=https://s3.fstorage.vn -o passwd_file=${HOME}/.passwd-s3fs -o use_cache=/tmp/cache -o curldbg -o use_path_request_style -o allow_other
s3fs fstoragedemo /Fstorage_demo/ -o url=https://s3.fstorage.vn -o passwd_file=${HOME}/.passwd-s3fs -o use_cache=/tmp/cache -o curldbg -o use_path_request_style -o allow_other

Kiểm tra xem đã mount được chưa

df -h

Hiện tại đã thấy có một mount point /Fstorage_demo trên server của bạn.

Bạn có thể thao tác bình thường như các mount point khác trên server

Để tự động mount khi restart add command vào /etc/fstab

s3fs fstoragedemo /Fstorage_demo/ -o url=https://s3.fstorage.vn -o passwd_file=${HOME}/.passwd-s3fs -o use_cache=/tmp/cache -o curldbg -o use_path_request_style -o allow_other
Hướng dẫn mount Bucket bằng Rclone
yum install rclone

Sau khi cài đặt xong gõ lệnh 

rclone -help

image-1661133993408.png

 

Nếu show ra như hình thì đã cài đặt Rclone thành công.

 Cấu hình Fstorage kết nối với Rclone

Tạo file cấu hình trong folder .config/rclone/

vi .config/rclone/rclone.conf
[Fstorage]
type = s3
provider = Ceph
env_auth = false
access_key_id = xxxxxxxxxxxxx
secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
region = 
endpoint = https://hcm.fstorage.vn
 

image-1661134414535.png

Chạy Command để mount bucket

rclone mount --allow-non-empty Fstorage:multicloud /rclone/

image-1661361811493.22.59.png

Cấu hình auto mount

Tạo file systemd

vi /etc/systemd/system/rclone.service

Copy nội dung bỏ vào file rclone.service

# /etc/systemd/system/rclone.service

[Unit]
Description=Fstorage Mount

AssertPathIsDirectory=/rclone

After=plexdrive.service

[Service]

Type=simple
ExecStart=/usr/bin/rclone mount \
        --config=/root/.config/rclone/rclone.conf \
        --allow-other \
        --cache-tmp-upload-path=/tmp/rclone/upload \
        --cache-chunk-path=/tmp/rclone/chunks \
        --cache-workers=8 \
        --cache-writes \
        --cache-dir=/tmp/rclone/vfs \
        --cache-db-path=/tmp/rclone/db \
        --no-modtime \
        --drive-use-trash \
        --stats=0 \
        --checkers=16 \
        --bwlimit=40M \
        --dir-cache-time=60m \
        --cache-info-age=60m --allow-non-empty Fstorage:multicloud /rclone

ExecStop=/bin/fusermount -u /rclone

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=default.target

Lưu lại file và chạy command

systemctl daemon-reload
systemctl enable rclone.service
systemctl start rclone.service

Kiểm tra trạng thái service đã chạy hay chưa

systemctl status rclone.service

image-1661364408467.05.52.png

Gõ Command

df -h

image-1661364411074.06.20.png