Nhảy đến nội dung chính

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3cmd

image-1660908358611.png

Cài đặt S3cmd

yum install s3cmd

Kiểm tra xem đã có s3cmd chưa

image-1660908744841.png

Cấu hình kết nối Fstorage

Tạo file cấu hình

Gõ lệnh.

vi .s3cfg
# Setup endpoint

host_base = hcm1.fstorage.vn
host_bucket = hcm1.fstorage.vn
bucket_location = hcm1
use_https = True

# Setup access keys
access_key =  xxxxxxxxxxxx
secret_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Enable S3 v4 signature APIs
signature_v2 = False

image-1660908988122.png

Kiểm tra xem kết nối như thế nào


s3cmd ls s3://

s3://multicloud

image-1660909129691.png

Upload file 

s3cmd put rclone/Royal.Tramp.2008.S01E36.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H264-Ao.mkv s3://multicloud

Upload folder

s3cmd put --recursive rclone/ s3://multicloud

Download file

s3cmd get s3://multicloud/ftool-win32-x64.exe .

Download folder

s3cmd get --recursive s3://multicloud/data/ .

Sync 

s3cmd sync --recursive rclone/ s3://multicloud

Xem thêm một số command nếu có nhu cầu sử dụng nhiều hơn 

Gõ lên

s3cmd --help