Nhảy đến nội dung chính

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với AWS CLI

image-1660901078154.png

AWS CLI là một ứng dụng được AWS phát triển để hỗ trợ thao tác với S3 amazon bằng commandline trên hệ hiều hành Linux

 B1: Cài đặt AWS CLI 

Trên Centos chạy command.

 yum install -y awscli

Hoặc 

 wget https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
 
unzip awscli-exe-linux-x86_64.zip

./aws/install

/usr/local/bin/aws --version

Trên Ubuntu chạy command

apt-get install awscli

Hoặc 

 wget https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
 
unzip awscli-exe-linux-x86_64.zip

./aws/install

/usr/local/bin/aws --version

B2: Cấu hình account S3

Chạy command:

aws configure --profile fstorage

AWS Access Key ID [None]: “Nhập Access_key_id

AWS Secret Access Key [None]: “Nhập Secret_key_id

Default region name [None]: “Không cần nhập

Default output format [json]:  “json

Test kết nối.

Chạy command: 

aws s3 --profile fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn ls s3://fstoragedemo


Upload dữ liệu từ server lên Fstorage

aws s3 --profile fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn cp /root/openresty-1.13.6.2.tar.gz s3://fstoragedemo

Download dữ liệu từ S3 xuống Server

aws s3 --profile fstorage --endpoint-url https://s3.fstorage.vn cp s3://fstoragedemo/awscli-exe-linux-x86_64.zip /root

Đồng bộ 

Awscli hỗ trợ một số command

ls : list danh sách Bucket/File/Folder

cp : copy file/folder từ máy tính lên Fstorage hoặc ngược lại

rm : xóa file/folder

mb : tạo bucket

rb : xóa bucket

mv : move file/folder từ máy tính lên Fstorage và ngược lại

 

sync : đồng bộ dữ liệu từ máy tính lên Fstorage và ngược lại