Nhảy đến nội dung chính

Backup Dữ Liệu Từ One Drive Về Fstorage

image-1664277878941.jpg

1. Cài đặt Rclone trên Windows

Download và cài đặt Rclone 

Download Rclone tại. https://rclone.org/downloads/

Chỉ cần download về và giải nén ra và chạy không cần cài đặt. (mặt định download file sẽ nằm ở thư mục Downloads trên windows)

Chạy Rclone bằng Windows Powershell

image-1664278153317.png

Chạy .\Downloads\rclone.exe help nếu show ra các command như trên thì đã chạy rclone thành công.

Thiết lập Rclone kết nối Fstorage

Tạo cấu file cấu hình.

.\Downloads\rclone.exe config create Fstorage s3 env_auth false access_key_id xxxxxxxxxxxxxx secret_access_key xxxxxxxxxxxxxxxxxxx region hcm1 endpoint https://s3.fstorage.vn

Kiểm tra xem đã kết nối với Fstorage thành công hay chưa bằng cách sử dụng các thao tác như list bucket, list object.

image-1664278255911.png

Đã list được Bucket và file/folder có trong Bucket, 

Thiết lập Rclone kết nối One Drive

Gõ Comamand

 .\Downloads\rclone.exe config

image-1664278407230.png

n để tạo New remote

Đặt tên remote

image-1664278501083.png

Chọn Cloud

image-1664278543271.png

Gõ 28 Chọn One Drive

image-1664278610754.png

Bấm Enter 2 lần

image-1664278651461.png

chọn 1.

image-1664278746309.png

n Enter

image-1664278898919.png

Gõ y Enter

image-1664279066272.png

Nhập user và mật khẩu tài khoản One Drive

image-1664279101007.png

Gõ 1 Enter

image-1664279262954.png

Chọn y Enter

image-1664279533410.png

image-1664279559529.png

Gõ y  Enter

image-1664279604678.png

Gõ q Enter để kết thúc quá trình cài đặt

2. Di chuyển dữ liệu 

Chạy command

.\Downloads\rclone.exe sync -P ondrive:Test demo:demo_aa/test1

image-1664279761391.png

Có thể sử dụng Schedule để set job cho chạy backup tự động
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: support@fstorage.vn