Nhảy đến nội dung chính

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

image-1664328458979.jpg

1. Hướng dẫn thao tác trên Windows.

Download và cài đặt Rclone 

Download Rclone tại. https://rclone.org/downloads/

Chỉ cần download về và giải nén ra và chạy không cần cài đặt. (mặt định download file sẽ nằm ở thư mục Downloads trên windows)

Chạy Rclone bằng Windows Powershell

image-1664328557707.png

Chạy .\Downloads\rclone.exe help nếu show ra các command như trên thì đã chạy rclone thành công.

Thiết lập Fstorage kết nối Rclone

Tạo cấu file cấu hình.

.\Downloads\rclone.exe config create Fstorage s3 env_auth false access_key_id xxxxxxxxxxxxxx secret_access_key xxxxxxxxxxxxxxxxxxx region hcm1 endpoint https://s3.fstorage.vn

Kiểm tra xem đã kết nối với Fstorage thành công hay chưa bằng cách sử dụng các thao tác như list bucket, list object.

image-1664328610286.png

Thiết lập Google Drive kết nối Rclone

Gõ Command

.\Downloads\rclone.exe config

image-1664331908225.png

n Enter

image-1664331995332.png

Nhập trên Remote 

image-1664332048801.png

image-1664332406700.png

Nhập 17 Enter

image-1664335684538.png

Nhấn Enter 2 lần

image-1664335739612.png

1 Enter

image-1664335811928.png

Enter 2 lần

image-1664335864016.png

Gõ n Enter

image-1664335974151.png

y Enter

image-1664336053113.png

Nhập tài khoản Google Drive

image-1664336155835.png

Cho phép Rclone truy cập tài khoản Google Drive

Chuyển sang Windows Powershell

image-1664336326759.png

Gõ Enter nếu nó không tự chạy

image-1664336376925.png

n Enter

image-1664336424786.png

y Enter

image-1664336505108.png

q Enter để thoát Rclone

Kiểm tra Rclone đã kết nối được với Google Drive chưa

Chạy Command

.\Downloads\rclone.exe lsd google:

image-1664336738647.png

Đã list được danh sách thư mục có trên Drive

Di chuyển dữ liệu từ Google Drive sang Fstorage

Chạy command

.\Downloads\rclone.exe sync -P google: demo:demo_aa/test1

image-1664336950360.png

Để tự động đồng bộ dự liệu có thể dùng Schedule để tạo các Job thực hiện việc đồng bộ dữ liệu tự động.

2. Hướng dẫn thao tác trên Linux

Cài đặt Rclone

yum install rclone

Kiểm tra Rclone

image-1664337238664.png

Nếu show ra như hình thì đã cài đặt Rclone thành công.

Cấu hình Fstorage kết nối với Rclone

Tạo file cấu hình trong folder .config/rclone/

vi .config/rclone/rclone.conf

[Fstorage]
type = s3
env_auth = false
access_key_id = xxxxxxxxxxxxx
secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
region = hcm1
endpoint = https://s3.fstorage.vn

Kiểm tra kết nối. Gõ lệnh để list Bucket

Gõ command

rclone lsd Fstorage:

image-1664337345542.png

Cấu hình Google Drive kết nối Rclone

Gõ Command

rclone config

image-1664337479614.png

n Enter

image-1664337589142.png

Nhập tên Remote Enter

image-1664337638436.png

image-1664337673172.png

image-1664337725937.png

15 Enter

image-1664337770639.png

Enter 2 lần

image-1664337821128.png

1 Enter

image-1664337863892.png

Enter 2 lần

image-1664337903007.png

n Enter

image-1664338096628.png

n Enter

image-1664338154198.png

image-1664338239525.png

Chọn tài khoản Google Drive 

image-1664342595138.png

Copy đoạn code paste vào terminal

image-1664342637993.png

Enter


image-1664342671641.png

n Enter

image-1664342731282.png

y Enter

image-1664342766155.png

q Enter để thoát khỏi Rclone

Kiểm tra kết nối Rclone với Google Drive

Chạy command

 rclone lsd google:

image-1664342927516.png

Di chuyển dữ liệu từ Google Drive sang Fstorage

Gõ Command

rclone sync -P google: Fstorage:demo_aa


image-1664343144673.png

Để tự động đồng bộ thì phải add thêm Crontab

37 18 * * *  root (date && /usr/bin/rclone sync -P goolge: Fstorage:demo_aa) >> /var/log/log_sync.log


Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

 

Email: support@fstorage.vn